Algemene voorwaarden

Klant: degene met wie Praktijk Levenswerk een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Praktijk Levenswerk en klant.

Klant: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.


1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,

overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Praktijk Levenswerk. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


2. Prijzen


Alle prijzen die Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief

eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Praktijk Levenswerk hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Praktijk Levenswerk niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals

bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


3. Betaling


Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Praktijk Levenswerk gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele

schadevergoeding verschuldigd aan Praktijk Levenswerk. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten.Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Praktijk Levenswerk haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.


In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Praktijk Levenswerk op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Praktijk Levenswerk dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Praktijk Levenswerk te betalen. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, dan moet Praktijk Levenswerk deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant.


4. Retentierecht


Praktijk Levenswerk kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Praktijk Levenswerk heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Praktijk Levenswerk. Praktijk Levenswerk is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.


5. Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Praktijk Levenswerk. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.


6. Aansprakelijkheid


Praktijk Levenswerk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien ervoor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Praktijk Levenswerk aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Praktijk Levenswerk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfd winst, gemiste besparingen of schade aan derden.


Indien Praktijk Levenswerk aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


7. Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van Praktijk Levenswerk vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


8. Recht op ontbinding


De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Praktijk Levenswerk toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Is de nakoming van de verplichtingen door Praktijk Levenswerk niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Praktijk Levenswerk in verzuim is.


Praktijk Levenswerk heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. Indien Praktijk Levenswerk kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezendat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.


9. Overmacht


In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Praktijk Levenswerk in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Praktijk Levenswerk kan worden toegerekend in een van de wil van Praktijk Levenswerk onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Praktijk Levenswerk kan worden verlangd.


Tot de hiervoor genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Praktijk Levenswerk 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Praktijk Levenswerk er weer aan kan voldoen.


Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide

partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.Praktijk Levenswerk is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.


10. Wijziging algemene voorwaarden


Praktijk Levenswerk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


11. Overgang van rechten


Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Praktijk Levenswerk. Deze bepaling geldt als een beding met goederen rechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,

dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Praktijk Levenswerk bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Praktijk Levenswerk is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Wij hebben deze algemene voorwaarden voor het laatst aangepast op 10 augustus 2023.